«Доброго вечора, ми з України!»: стартувало голосування за ескіз нової марки

З 9 по 15 чер­вня усі ба­жа­ючі змо­жуть об­ра­ти кра­щий ес­кіз до пош­то­вої мар­ки «Доб­ро­го ве­чо­ра, ми з Ук­ра­їни!». Го­ло­су­ван­ня прой­де у зас­то­сун­ку Дія та в со­ці­аль­них ме­ре­жах Ук­рпош­ти: facebook та Instagram.

Ес­кіз, який збе­ре най­більшу кіль­кість го­ло­сів бу­де від­тво­ре­но Ук­рпош­тою на пош­то­вій мар­ці вже в лип­ні. Ре­зуль­та­ти го­ло­су­ван­ня бу­дуть оп­ри­люд­не­ні 15 чер­вня.

«Це пер­ша пов­ністю на­род­на пош­то­ва мар­ка, де те­ма­ти­ку і ес­кіз оби­ра­ти­муть ук­ра­їн­ці. Ми от­ри­ма­ли ду­же ба­га­то ці­ка­вих ес­кі­зів, і вже ско­ро один з них бу­де над­ру­ко­ва­но на мар­ці, яка теж ста­не сим­во­ліч­ною», - про­ко­мен­ту­вав ге­не­раль­ний ди­рек­тор Ук­рпош­ти Ігор Смі­лянсь­кий.

Для фі­наль­но­го го­ло­су­ван­ня ек­спертною ра­дою Ук­рпош­ти бу­ло ві­діб­ра­но 5 ав­торсь­ких ро­біт - різ­них за зміс­том, сти­ліс­ти­кою і нас­тро­єм. За­га­лом же на кон­курс на кра­щий ес­кіз до пош­то­вої мар­ки «Доб­ро­го ве­чо­ра, ми з Ук­ра­їни!» на­дій­шло по­над 1500 ро­біт.